Podmínky kampaně „Doporuč známého“

I. Úvodní ustanovení

Společnost TJ-Legal CZ, s.r.o., IČO: 107 57 112, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno – Veveří, Česká republika, vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „společnost“ v příslušném gramatickém tvaru), jako provozovatel webstránky na webovém sídle: www.tj-legal.cz (v textu i jen jako „webstránka“ v příslušném gramatickém tvaru), tímto veřejně prohlašuje, že zaplatí odměnu ve výši 15 € každému, kdo splní podmínky tohoto veřejného příslibu.

II. Terminologie a účastníci

Doporučující je fyzická osoba starší 18 let s plnou způsobilostí k právním úkonům nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která poskytne kontaktní údaje o doporučeném. Doporučující nemůže být jednatel, statutární orgán společnosti, který je majetkově, personálně, obchodně propojen s doporučeným. Doporučující nemusí být klientem společnosti.

Doporučený je fyzická osoba starší 18 let s plnou způsobilostí k právním úkonům nebo právnická osoba, která by mohla využít služeb společnosti. Doporučen nemůže být osoba, která již v minulosti využila služeb společnosti. Doporučený se stává vždy novým klientem. Nárok na odměnu vzniká, pouze pokud doporučený využije služby vyjmenované v bodě 2.4. v části III.

Den doporučení je den, kdy doporučující vyplní Google Forms dotazník a zanechá v něm kontaktní údaje doporučeného.

Klient společnosti TJ-Legal CZ, s.r.o. je taková fyzická či právnická osoba, která figuruje v interní databázi společnosti TJ-Legal CZ, s.r.o., zaslal společnosti vyplněnou žádost o služby a uhradil společnosti odměnu (fakturu) za tyto služby.

III. Odměňování

  1. Doporučujícímu vznikne nárok na odměnu vůči společnosti v případě splnění všech podmínek uvedený v bodě 2. tohoto článku.
  2. Podmínkami vyplacení odměny doporučujícímu jsou::

2.1. Poskytnutí kontaktních údajů doporučujícího v souladu s Podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů společnosti.
2.2. Poskytnutí kontaktních údajů doporučeného prostřednictvím Google Forms dotazníku v souladu s Prohlášením o oprávnění poskytnout osobní údaje dotyčné osoby.
2.3. Doporučený navštíví webstránku prostřednictvím hypertextového odkazu, který mu bude zaslán e-mailem společností, případně mu bude zaslán doporučujícím. Následně se doporučený zaregistruje na webstránce a závazně si objedná některou ze služeb společnosti, uvedených v bodě 2.4. V horizontu do 60 kalendářních dnů ode dne doporučení zašle doporučený společnosti vyplněnou žádost o služby.
2.4.Nárok na odměnu vzniká pouze v případě, že doporučený využije jednu z těchto služeb společnosti: určených pro spotřebitele – Vrácení daní z Německa, Vrácení daní z Rakouska, Vrácení daní z Nizozemska, Přídavky na děti z Německa, Přídavky na děti z Rakouska, Zpracování slovenského daňového přiznání typu A (DPFOA), Příspěvek Zorgtoeslag, Sociální a ekonomické poradenství; určených pro podnikatele – Balíček služeb – zpracování žádosti o Freistellung a zpracování žádosti o Steuernummer. V případě využití balíku služeb pro podnikatele je třeba, aby doporučený neměl dosud přiděleno německé daňové číslo Steuernummer a ani mu dosud nebylo vystaveno osvobození od daně Freistellung. Nárok na odměnu vzniká pouze v případě, že půjde současně o první registraci doporučeného u německého daňového úřadu ao první vyžádání potvrzení o osvobození od daně.
2.5. Doporučený uhradí společnosti odměnu (fakturu) za služby objednané dle bodu 2.3. tohoto článku.
2.6. O vzniku nároku na odměnu ve výši 15 € bude doporučující informován společností TJ-Legal, s.r.o e-mailem nebo telefonicky. Následně bude doporučujícímu zasláno Oznámení o bankovním účtu, které je třeba vyplnit, podepsat a zaslat na e-mailovou adresu: kontakt@tj-legal.cz.
2.7. V případě, že je doporučující právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem, vystaví společnosti daňový doklad – fakturu se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení. Vyplacená odměna ve výši 15 € je bez DPH ve smyslu zákona č.222/2004 Z.z. o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2.8. Odměna bude doporučujícímu vyplacena na základě splnění výše uvedených podmínek a zaslání Oznámení o bankovním účtu na mailovou adresu kontakt@tj-legal.cz, ve lhůtě do 14 pracovních dnů od doručení podepsaného Oznámení o bankovním účtu společnosti.
2.9. Na jednoho doporučeného může být vyplacena doporučujícímu pouze jedna jednorázová odměna ve výši 15 €, i když doporučený využije více služeb společnosti.
2.10. V případě doporučení více klientů doporučujícím platí odměna ve výši 15 € na každého klienta zvlášť.
2.11. Odměnu ve výši 15 € nelze kombinovat s jinými slevami společnosti.

IV. Námitky

Každý doporučující má právo vznést u společnosti námitky vůči zamítnutí nároku pro nesplnění podmínek podle článku III. Společnost je povinna doporučujícího o způsobu vyřízení jeho námitek informovat ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení námitek.

V. Závěrečná ustanovení

  1. Tento veřejný příslib je určen předem neomezenému počtu osob, přičemž nárok na odměnu má každý doporučující, pokud budou splněny všechny podmínky podle bodu 2.
  2. Veřejný příslib platí na dobu neurčitou, a to během jeho uveřejnění na webstránce až do jeho změny nebo odvolání.
  3. Účastí na této kampani vyjadřuje doporučující i doporučený svůj souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat. V případě jejich nedodržení ztrácí doporučující nárok na odměnu ve výši 15 €.
  4. Veřejný příslib se řídí ustanovením podle § 850 – § 852 Občanského zákoníku v platném znění a nabývají platnosti a účinnosti dnem uveřejnění, a tedy dnem 13.09.2022.
  5. Společnost si vyhrazuj právo kdykoli odvolat nebo změnit tento veřejný příslib. Změnou nebo odvoláním tohoto veřejného příslibu nebudou dotčeny nároky vyplývající z tohoto veřejného příslibu, které vznikly během jeho platnosti.
  6. V případě, že společnost zjistí, že doporučující nebo doporučený porušil tyto podmínky, resp. tyto podmínky obchází, vyhrazuje si společnost právo odměnu doporučujícímu nevyplatit, a to iv případě, pokud by jinak doporučujícímu nárok na odměnu vznikl.
  7. V případě jakýchkoliv dotazů k programu Doporuč známého nás kontaktujte prosím na naší e-mailové adrese kontakt@tj-legal.cz.
Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)