Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů (dále jen „zásady“) popisují způsob, jakým společnost TJ-Legal, s.r.o., IČO: 45 447 292, DIČ: 2022987791, IČ DPH: SK2022987791, sídlem Hlavná 133, 080 01 Prešov, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka č. 22687/P (dále jen „společnost“ anebo „my“ a všechny další tvary tohoto zájmena) zpracovává vaše osobní údaje za účelem poskytování našich služeb na základě vašich objednávek (dále jen „služby“ a všechny další gramatické tvary) na webových stránkách www.tj-legal.com (dále jen „webové stránky“ všechny další gramatické tvary).

1.NA ZÁKLADĚ ČEHO ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který nám udělujete zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ po přečtení těchto Podmínek. Políčko se nachází pod on-line formulářem každé žádosti o službu.

2.JAK ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE JINÉ (TŘETÍ) OSOBY, KTERÉ JSTE NÁM POSKYTLI?

Osobní údaje jiné (třetí) osoby zpracováváme omezeně, t.j. v nezbytném rozsahu sledujícím účel poskytovaných služeb. Zpracování probíhá na základě vašeho prohlášení o oprávnění poskytnout osobní údaje dotyčné osoby, které jste učinili zaškrtnutím políčka „Souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami“ po přečtení Všeobecných obchodních podmínek pro spotřebitele (zejména bodu VI. Prohlášení o oprávnění poskytnout osobní údaje třetí osoby) a těchto Podmínek . Políčko se nachází pod on-line formulářem každé žádosti o službu.

3. JAK INFORMACE SHROMAŽĎUJEME? A ZA JAKÝM ÚČELEM?

Shromažďujeme vaše následující osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) podle toho, jakým způsobem a v jakém rozsahu využíváte naše webové stránky a/nebo služby:

3.1. Informace nezbytné k registraci a přístupu na naše webové stránky

Za účelem registrace na našich webových stránkách a následného přihlašování na našich webových stránkách a přístupu k našim personalizovaným službám na webových stránkách zpracováváme následující osobní údaje:

 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • adresa trvalého bydliště
 • korespondenční adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo

Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi námi a vámi. Právním základem pro zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).

3.2. Informace nezbytné pro poskytování služeb

Za účelem poskytování služeb zpracováváme následující osobní údaje:

 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • adresa trvalého bydliště
 • korespondenční adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo

Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi námi a vámi. Právním základem pro zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

3.3. Informace shromažďované pro marketingové účely

Abyste mohli odebírat naše novinky a/nebo newslettery, informace o slevách, aktualizacích, vylepšeních či nabídkách a jiné marketingové materiály ve formě e-mailů, SMS zpráv nebo poštovních zásilek a/nebo upozornění, zpracováváme následující osobní údaje:

 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • adresa trvalého bydliště
 • korespondenční adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho výslovného souhlasu. Právním základem pro zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Pokud se rozhodnete, že již nechcete dostávat tyto zprávy marketingového charakteru bez ohledu na jejich formu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu kontakt@tj-legal.com s uvedením požadavku na zrušení zasílání marketingových e-mailů. Pokud souhlas odvoláte, nebudete již dostávat informace a oznámení o slevách, aktualizacích, vylepšeních a našich nabídkách. Není možné odvolat souhlas se zasíláním e-mailů obsahujících nezbytné informace související s poskytováním služeb, protože se nejedná o zasílání informací pro marketingové účely.

3.4. Informace shromažďované během vašeho používání našich webových stránek

Za účelem neustálého zkvalitňování našich služeb a zdokonalování zákaznického komfortu při používání našich webových stránek zpracováváme informace týkající se:

 • vašeho počítače,
 • návštěv anebo používání našich webových stránek a/nebo našich služeb (včetně vaší IP adresy, geografické polohy, typu a verze vašeho prohlížeče / operačního systému, zdrojových odkazů, délky návštěv zobrazených stránek a pohybů na našich webových stránkách, případně jakékoli podobné informace, které může společnost získat přímo či nepřímo od externích poskytovatelů),
 • vygenerované během toho, co používáte naše webové stránky a/nebo služby, či v průběhu využívání našich služeb (včetně časového rozvrhu, frekvence a vzorce používání webových stránek).

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti webových stránek prostřednictvím služeb Google Analytics, Google Adwords, Google Webmaster, Facebook, Piwik, Exponea a HotJar. Jde o analytické nástroje, které nám umožňují porozumět, jakým způsobem používáte naše webové stránky nebo aplikace.

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho výslovného souhlasu. Právním základem pro zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

3.5. Informace shromažďované během komunikace s vámi

Za účelem jakékoli vzájemné komunikace (například poskytování podpory při využívání webových stránek /služeb, reklamace, řešení jakýchkoli problémů atd.) zpracováváme následující osobní údaje:

 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • adresa trvalého bydliště
 • korespondenční adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • obsah komunikace
 • metadata spojená s komunikací
 • jakékoli další nezbytné údaje, které se rozhodnete v komunikaci uvést.

Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi námi a vámi. Právním základem pro zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

4. NA JAKÉM DALŠÍM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Kromě důvodů uvedených výše máme právo zpracovávat vaše osobní údaje za účelem plnění našich zákonných povinností v souladu s čl. 6 odst. 1. písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 nebo na ochranu našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1. písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, například z důvodu prevence podvodů, zajišťování bezpečnosti sítí a informací a přímého marketingu.

5. JAKÝM ZPŮSOBEM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Za účelem zpřístupnění našich webových stránek a/nebo služeb (a je-li to vzhledem k okolnostem nutné) máme v souladu se zásadou minimalizace právo poskytnout vaše osobní údaje (a vy s tímto poskytnutím souhlasíte) pouze omezenému okruhu osob, a to našim zaměstnancům, subdodavatelům, úředníkům, poradcům, obchodním zástupcům, dodavatelům či partnerům společnosti a poskytovatelům služeb v rozsahu, v jakém je to přiměřené a nezbytné k dosažení účelu uvedeného v těchto zásadách, a to mimo jiné zejména následujícím osobám:

 • Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99,
 • GoPay, Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768,
 • SuperFaktura, s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 81104 Bratislava,
 • orgány veřejné moci,
 • O2 Slovakia, s.r.o., se sídlem Einsteinova č. 24, 851 01 Bratislava 5, IČO 35 848 863.

 

Dále můžeme vaše osobní údaje poskytnout:

 • v rozsahu, v jakém to vyžadují právní předpisy,
 • v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím či budoucím právním řízením,
 • s cílem prokázat, uplatnit či obhajovat naše zákonná práva (včetně poskytování vašich osobních údajů třetím osobám za účelem prevence podvodů a minimalizace platebních rizik).

Máme právo poskytovat vaše osobní údaje, na jejichž základě není možné určit vaši totožnost (včetně anonymních údajů o používání našich webových stránek a/nebo služeb, odkazů / výstupních stránek a URL adres, typů platforem, počtu kliknutí atd.), třetím stranám, které mají o tyto informace zájem, a to za účelem pochopení způsobu využívání některých služeb.

Osobní údaje, které umožňují zjištění vaší totožnosti či polohy, s třetími stranami pro účely přímého marketingu nesdílíme.

Můžeme některým třetím stranám umožnit, aby na našich webových stránkách zveřejňovaly reklamy a marketingové informace. Tyto třetí strany používají technologii, která posílá přímo do vašeho prohlížeče nabídky nebo odkazy na nabídky, jež se následně zobrazí v rámci prohlížené webové stránky. V takovém případě tyto třetí strany automaticky obdrží informaci o vaší IP adrese. Mohou využívat i jiné technologie (např. cookies, JavaScript nebo web beacons), které měří efektivitu jejich reklam a také personalizují obsah reklam, které se vám zobrazují. Takovým třetím stranám nezpřístupňujeme informace, které by jim umožňovaly personalizovat takto získané údaje. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nás inzerent požádá o zveřejnění reklamy určité skupině zákazníků a vy budete na tuto reklamu reagovat, může z toho tento inzerent či reklamní server vyvodit závěr, že patříte do skupiny, kterou se snaží oslovit. Účelem těchto zásad není regulovat vaše vztahy s jakoukoli třetí stranou využívající výše uvedené technologie. Pro více informací si prosím přečtěte zásady zpracování osobních údajů daných inzerentů.

6. PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DO TŘETÍCH ZEMÍ?

Námi shromažďované osobní údaje mohou být ukládány či jinak zpracovávány a předávány v rámci zemí, v nichž vykonáváme naši obchodní činnost, a to z důvodu dosažení účelu zpracování uvedeného v těchto zásadách. Ze stejného důvodu mohou být vaše údaje předávány mezi členskými státy Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a jinými zeměmi.

7. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Není-li v platných právních předpisech stanoveno jinak, máme právo zpracovávat vaše osobní údaje ve formě umožňující vaši identifikaci po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, za nímž byly osobní údaje poskytnuty (to může zahrnovat dobu vaší návštěvy na našich webových stránkách nebo využívání naší služby a/nebo dobu, po kterou trvá účel zpracování osobních údajů), není-li uvedeno jinak, pak je tato doba následující:

7.1. Informace nezbytné k registraci a přístupu na naše webové stránky

Údaje nezbytné k registraci a přístupu na naše webové stránky budeme zpracovávat ode dne vaší registrace na webových stránkách do 30 dní ode dne zrušení registrace. V této lhůtě (tedy 30 dní od zrušení registrace) budeme údaje zpracovávat pouze za účelem ukončení vzájemného smluvního vztahu, který vznikl vaší registrací na našich stránkách, řešení případných sporů, které z tohoto titulu vznikly, a ochrany veškerých vašich oprávněných zájmů.

7.2. Informace nezbytné pro poskytování služeb

Údaje nezbytné pro poskytování služeb budeme zpracovávat ode dne, kdy jste si službu objednali, do dne jejího prokazatelného poskytnutí (tj. do dne, kdy vykonáme všechny úkony, které jsou potřebné pro dosažení účelu dané služby).

7.3. Informace shromažďované pro marketingové účely

Údaje shromažďované pro marketingové účely budeme zpracovávat ode dne poskytnutí vašeho souhlasu s tímto zpracováním až do dne odvolání vašeho souhlasu nebo zrušení registrace na webových stránkách.

7.4. Informace shromažďované během vašeho používání našich webových stránek

Údaje shromažďované během toho, co používáte naše webové stránky, budeme zpracovávat ode dne poskytnutí vašeho souhlasu s tímto zpracováním až do dne odvolání vašeho souhlasu nebo zrušení registrace na webových stránkách.

7.5. Informace získané z vámi vložených komentářů/hodnocení

Údaje získané z vámi vložených komentářů/hodnocení budeme zpracovávat ode dne poskytnutí vašeho souhlasu s tímto zpracováním až do dne odvolání vašeho souhlasu nebo zrušení registrace na webových stránkách nebo vymazání komentáře/hodnocení.

7.6. Informace shromažďované během komunikace s vámi

Údaje shromažďované během komunikace s vámi budeme zpracovávat ode dne jejich získání, dokud nebude splněn váš požadavek vyplývající z e-mailové či telefonické komunikace.

Máme právo zpracovávat vaše osobní údaje i po dobu delší než uvedenou výše, je-li to nutné:

 • za účelem plnění našich zákonných povinností,
 • s cílem prokázat, uplatnit či obhajovat naše zákonná práva (včetně poskytování informací třetím osobám za účelem prevence podvodů a minimalizace platebních rizik).

7.7. Záznamy z bezpečnostních kamer v prostorách společnosti

Provozovatelem kamerového a monitorovacího systému je TJ-Legal, s.r.o., IČO: 45 447 292, sídlem Hlavná 133, 080 01 Prešov. Kontaktní údaje: e-mail: kontakt@tj-legal.com, telefón: 051 321 5211.

V prostorách společnosti jsou z důvodu ochrany bezpečnosti a majetku umístěny bezpečnostní kamery. Místa, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označena.

 • Účely zpracování osobních údajů: Monitorování prostor společnosti a bezpečnostního perimetru z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku společnosti
 • Oprávněný zájem: Ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti, odhalování trestné činnosti. Ochrana majetku či zdraví.
 • Právní základ zpracování osobních údajů: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Délka zpracování osobních údajů: Nepoužije-li se pořízený záznam pro účely trestního řízení nebo přestupkového řízení, likviduje se záznam v informačním systému automaticky ve lhůtě 15 dní ode dne následujícího po dni, ve kterém byl záznam vyhotoven.

8. JAK MŮŽETE SVŮJ SOUHLAS ODVOLAT?

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat dle vlastního rozhodnutí, a to prostřednictvím e-mailu: kontakt@tj-legal.com nebo telefonicky: 051 321 5211.

9. JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K NÁM PRÁVA?

9.1. Právo na přístup k osobním údajům

Zejména právo požadovat informace o: (i) účelu zpracování osobních údajů, (ii) kategoriích zpracovávaných osobních údajů, (iii) příjemcích, kterým jsou osobní údaje poskytovány, a (iv) době, po kterou budou osobní údaje uloženy.

9.2. Právo na opravu osobních údajů

Pokud se dozvíte, že zpracováváme vaše nesprávné osobní údaje, informujte nás prosím o této skutečnosti a my dané nesprávné údaje opravíme bez zbytečného odkladu.

9.3. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je nutné učinit výslovně, srozumitelně a jednoznačně (s přesným uvedením, kterého uděleného souhlasu se daná žádost týká). Odvolání má účinky pouze do budoucnosti.

9.4. Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Vaše osobní údaje vymažeme v následujících případech: (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, (ii) odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s podmínkami těchto zásad, (iii) vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, (iv) zpracování vašich osobních údajů bylo provedeno protiprávně, (v) máme zákonnou povinnost vaše osobní údaje vymazat.

9.5. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů v následujících případech: (i) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby bylo možné přesnost osobních údajů ověřit, (ii) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití, (iii) již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro výkon právních nároků, (iv) vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad vašimi oprávněnými zájmy.

9.6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat své osobní údaje, které zpracováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, za účelem předat tyto osobní údaje jinému správci.

9.7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu, marketingu a profilování souvisejícího s přímým marketingem.

9.8. Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv souvisejících s ochranou osobních údajů, máte právo podat návrh na zahájení řízení u dozorového orgánu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky. Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko (https://uoou.cz/).

10. VYUŽÍVÁME AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ. JAK TO FUNGUJE?

K poskytování našich služeb využíváme: (i) automatizované individuální rozhodování (tj. shromažďujeme vaše osobní údaje, které jsou následně vyhodnocovány technickými prostředky bez jakéhokoliv lidského zásahu. Následně vám na základě tohoto vyhodnocení dále poskytujeme naše služby) a (ii) profilování (tj. shromažďujeme a vyhodnocujeme vaše osobní údaje, jakož i údaje o vašem chování na našich webových stránkách, za účelem vašeho zařazení do určité skupiny lidí a následné analýzy a predikce vašich zájmů, dalšího chování apod.).

11. ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE DĚTÍ?

Ochrana soukromí vašich dětí je pro nás klíčová. Z toho důvodu vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje osob mladších 16 let. Pokud jste ještě nedovršili 16 let, nezasílejte nám prosím žádné své osobní údaje, včetně vašeho jména, adresy trvalého bydliště, telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Žádná osoba mladší 16 let není oprávněna na webových stránkách uvádět své osobní údaje. Zjistíme-li, že se některý námi zpracovávaný osobní údaj týká osoby mladší 16 let a zároveň nám nebyl udělen souhlas zákonného zástupce této osoby, pak tento osobní údaj neprodleně vymažeme. Pokud se domníváte, že bychom mohli zpracovávat informace od osob mladších 16 let nebo o nich, kontaktujte nás prosím na kontakt@tj-legal.com. Jsou-li pro dodání služeb nezbytně nutné osobní údaje dětí, zpracováváme je pouze na základě výslovného souhlasu zástupců dítěte, v rozsahu nezbytně nutném a výhradně pro účely poskytování služeb.

12. JAK ZPRACOVÁVÁME FINANČNÍ TRANSAKCE?

Veškeré finanční operace a transakce provedené elektronicky na našich webových stránkách či v souvislosti s našimi službami budou zpracovány prostřednictvím poskytovatele online plateb GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768. Vaše osobní údaje zpřístupníme poskytovatelům online plateb pouze v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování plateb, které vykonáváte prostřednictvím našich webových stránek, za účelem refundace těchto plateb a řešení stížností a dotazů souvisejících s danými platbami a refundacemi.

13. JAK SPOLUPRACUJEME S WEBY TŘETÍCH STRAN?

Na našich webových stránkách jsou uvedeny hypertextové odkazy a podrobnosti o webových stránkách třetích stran. Nemáme žádnou kontrolu nad zásadami zpracování a postupy třetích stran v oblasti osobních údajů a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

14. MÁTE JAKÉKOLI DALŠÍ DOTAZY?

Můžete se na nás ohledně zpracování osobních údajů obrátit kdykoliv, například pokud budete chtít uplatnit některé ze svých práv uvedených v těchto zásadách, a to e-mailem na: kontakt@tj-legal.com nebo telefonicky na 051 321 5211.

15. JAK PROBÍHÁ AKTUALIZACE NAŠICH ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vyhrazujeme si právo měnit tyto zásady. Změníme-li tyto zásady nebo využívané postupy, zveřejníme tyto změny na našich webových stránkách, abyste měli vždy přehled o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je můžeme poskytnout třetí osobě. Proto je důležité, abyste při používání webových stránek vždy byli obeznámeni s aktuálním zněním těchto zásad platným v daném okamžiku.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)