Vyzkoušejte si naši novou webstránku

Přejít na nový web

Jsem Paula
a ráda vám pomohu

Zákaznická podpora

15. a 16. řádek v německém ročním zúčtování (Lohnsteuerbescheinigung)

Viděli jste už své německé roční zúčtování (Lohnsteuerbescheinigung)? Máte uvedenou nějakou částku iv 15. nebo 16. řádku? Je vám známo, co je v těchto řádcích uvedeno a jak to ovlivní vaše německé daňové přiznání a vrácenou daň?

Pracovali jste letos nebo v předchozích letech v Německu? Mohl vám vzniknout nárok na vrácení daní. Vrácení daně Německo

V 15. řádku je německy uvedeno Kurzarbeitergeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, Verdienstausfallentschädigung (Infektionsschutzgesetz), Aufstockungsbetrag und Altersteilzeitzuschlag. Co tyto jednotlivé pojmy znamenají, se dozvíte dále.

Kurzarbeitergeld – odměna, resp. náhrada za zkrácený pracovní úvazek

Když se z určitých důvodů dočasně zkrátí obvyklá pracovní doba, mohou zaměstnanci obdržet náhradu za zkrácený pracovní úvazek. Tím by se jim měl vyrovnat dočasný výpadek výdělku. Cílem je, aby zaměstnanci nebyli propuštěni, ale mohli zůstat v podniku.

Existují tři důvody zkrácení provozní doby, a proto i tři formy náhrady za zkrácený pracovní úvazek:

  1. konjunkturální – z důvodu špatného hospodářského vývoje nebo neočekávané události,
  2. sezónní – pro počasí, sezónu (například zimní ve stavebnictví) nebo nedostatek zakázek,
  3. transferový – z důvodu zabránění propouštění pro restrukturalizaci podniku.

Zuschuss zum Mutterschaftsgeld – příspěvek k mateřskému

Když zaměstnankyně otěhotní, dostane během ochranné lhůty od příslušné zdravotní pojišťovny mateřské. Kromě toho její zaměstnavatel vyplácí příspěvek k mateřskému. Výpočet výše příspěvku přitom vychází z výše mzdy vyplacené po dobu tří měsíců, které předcházejí ochranné lhůtě.

Právo na mateřskou dávku přísluší všem ženám, které mají v Německu samostatně uzavřené zákonné zdravotní pojištění. Dávka se vyplácí během ochranné lhůty matky. Tato lhůta zahrnuje zpravidla šest týdnů před pravděpodobným termínem porodu, den porodu a osm týdnů po porodu. Mateřské od zdravotní pojišťovny činí 13 eur na kalendářní den.

Využijte našich zkušeností s vracením daní z Německa!

Příspěvek k mateřskému od zaměstnavatele byl zaveden proto, aby kompenzoval výpadek mzdy, k němuž dochází z důvodu zákazu pracovní činnosti ženy během ochranné lhůty. Těhotné ženy a matky mají být tímto uchráněny od hospodářských nevýhod během těhotenství a v prvních týdnech po porodu.

Výše příspěvku od zaměstnavatele přitom představuje výši rozdílu mezi třinácti eury a průměrnou mzdou za kalendářní den sníženou o zákonné odvody. Příspěvek k mateřskému je sice osvobozen od daně a odvodů, ale podléhá tzv. progresi. To znamená, že se započítává do výpočtu daňové sazby, kterou se pak zdaňuje ostatní příjem ze zaměstnání.

Verdienstausfallentschädigung – odškodnění z důvodu výpadku mzdy, resp. náhrada za ušlý výdělek

V první řadě je třeba rozlišovat mezi odškodněním a náhradou za ušlý výdělek.

Odškodnění se vyplácí jen tehdy, když se při události vyvolávající náhradu jedná o neobvyklou, mimořádnou, nepředvídatelnou událost, např. dopravní nehodu nebo jiné nedovolené jednání.

Poškozený zaměstnanec, který je dočasně pracovní neschopný, má předběžně vůči svému zaměstnavateli nárok na pokračování ve vyplácení mzdy, pokud předběžně nevznikne zaměstnanci během období pokračování ve vyplácení mzdy nárok na ušlý výdělek.

Pro výpočet výše nároku na ušlý výdělek poté, co skončí nárok na pokračování ve vyplácení mzdy, musí být provedena prognóza výdělků, kterých by zaměstnanec dosáhl, pokud by nedošlo k dopravní nehodě nebo jiné škodné události. V prognóze se vychází z dosavadních příjmů zaměstnance. Rozdíl mezi prognózou a skutečně dosaženými příjmy po nehodě představuje ušlý výdělek.

Altersteilzeitzuschlag – příplatek za zkrácený pracovní úvazek před důchodem

Altersteilzeit znamená zkrácený pracovní úvazek před důchodem. Podporovaný zkrácený pracovní úvazek před důchodem dává zaměstnancům možnost redukovat svůj pracovní čas. Tímto se vytvoří plynulý přechod do důchodu.

Zaměstnanci mohou svůj pracovní čas zkrátit o 40 až 60 %. Kromě mzdy za svůj zkrácený pracovní úvazek dostanou navíc vyrovnání ušlé mzdy ve výši 50 % rozdílu mezi dosavadním příjmem a příjmem za zkrácený pracovní úvazek.
Období existence zkráceného pracovního úvazku je zásadně omezena na 5 let. Nejčasnější nástup na zkrácený pracovní úvazek před důchodem je možný 7 let před skutečným důchodem. Pro německé muže to tedy představuje věk 58 let. Německé ženy narozené 1.12.1963 a dříve mohou nastoupit na zkrácený pracovní úvazek před důchodem ve věku 53 let.

Aufstockungsbetrag – odměna při zkráceném pracovním úvazku

Mzda během zkráceného úvazku před důchodem sestává z poloviny dosavadní mzdy podléhající sociálním odvodům a z částky navýšení, resp. odměny. Zákon předpokládá minimální odměnu ve výši 20 % odměny při zkráceném pracovním úvazku.
Navýšení, resp. odměna, která je poskytována zaměstnavatelům, sice nepodléhá sociálním odvodům, ale podléhá daňové progresi. Tím se sníží částka vrácené daně.

16. řádek

V 16. řádku ročního zúčtování (Lohnsteuerbescheinigung) je německy uvedeno:

Steuerfreier Arbeitslohn nach a) Doppelbesteuerungsabkommen, b) Auslandstätigkeitserlass. Znamená to, že je zde uvedena a) nezdanitelná mzda podle dohody o zamezení dvojího zdanění a b) nezdanitelná mzda podle výnosu o příjmech z činnosti v zahraničí.

Doppelbesteuerungsabkommen – nezdanitelná mzda podle dohody o zamezení dvojího zdanění

Německo uzavřelo s více než 70 státy tzv. dohodu o zamezení dvojího zdanění (Doppelbesteuerungsabkommen), jejímž cílem je vyhnout se dvojímu zdanění příjmu. Mezi tyto země patří například Česko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Francie, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Maďarsko a mnohé další.

Žádat o vrácení daně z Německa můžete až za 4 roky zpětně. Přilepšete jsi o stovky až tisíce eur.

Jde o situaci, kdy sídlíte například v Německu, tedy máte v Německu své bydliště, příjmy jste však dosáhli v jiném smluvním státě, například ve Francii. Ve smyslu této dohody jste tedy v Německu daňovým rezidentem a ve Francii nerezidentem. Smlouva v každém individuálním případě určuje stát, který má tzv. zdaňovací právo. Tím se zabraňuje dvojímu zdanění příjmu.

Smlouva s příslušným státem upravuje i to, kde a jak mají poplatníci zdanit svůj příjem, pokud jej dosáhli z činnosti v zahraničí, aby se vyhnuli dvojímu zdanění. Pokud mají daňovou povinnost v sousedním státě, jsou pak osvobozeni od daně v Německu. Platí-li daň za svou přeshraniční činnost v Německu, nemusí příjmy v sousedním státě zdaňovat.

Pozor: V Německu se však tento nezdanitelný příjem dosažený v zahraničí zahrnuje do tzv. str. progrese. To znamená, že sečtením příjmů z Německa a příjmů ze zahraničí se zjistí tzv. celkový příjem. Tomuto navýšenému celkovému příjmu přísluší i vyšší daňová sazba, kterou se pak zdaní jen příjem z Německa.

Ale existují i výjimky. Pro tzv. Grenzgänger, pracovníky dojíždějící za prací přes hranice do Francie, Rakouska a Švýcarska platí speciální regulace. Poplatníci pocházející z Německa, kteří pracují v těchto zemích, zdaňují svůj příjem ve státě bydliště, tedy v Německu. Ve Švýcarsku musí daňový poplatník zdanit svůj příjem daní ve výši 4,5 %, přičemž se tato daň vzájemně započítá s daní odvedenou v Německu. Úředníci a zaměstnanci veřejných služeb zdaňují svůj příjem vždy v té zemi, ve které pracují.

Auslandstätigkeitserlass – nezdanitelná mzda podle výnosu o příjmech z činnosti v zahraničí

Výnos o příjmech z činnosti v zahraničí (Auslandstätigkeitserlass) se použije tehdy, pokud se zemí, ve které poplatník dosáhl svého příjemu, neexistuje dohoda o zamezení dvojího zdanění. Na základě tohoto výnosu může být tento příjem nezdanitelný, tedy osvobozen od daně, pokud činnost v zahraničí trvala minimálně tři měsíce.

Částka z řádku 16 by měla být uvedena ve formuláři EU/EWR, který pro vás potvrzuje český daňový úřad na základě podaného českého daňového přiznání.

Závěr

Všechny příjmy uvedené v 15. a 16. řádku ročního zúčtování sice v Německu nepodléhají zdanění a odvodům, ale podléhají tzv. progresi. To znamená, že se započítávají do výpočtu daňové sazby, kterou se pak zdaňuje ostatní příjem ze zaměstnání, což na konci snižuje částku vrácené daně z Německa.

Tento článek získal již 1 potlesků

Vyloučení odpovědnosti:

Obsah článku je aktuální ke dni jeho zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. Prosím berte na vědomí, že aktuální články, blogy nebo videa TJ-Legal, s.r.o. zahrnují obecné informace o dané problematice a tedy nepředstavují odborné či daňové poradenství poskytnuté v konkrétní situaci. Informace uvedené na stránkách TJ-Legal, s.r.o. nebo partnerských webech mohou být po zveřejnění předmětem dalšího vývoje a změn. TJ-Legal, s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího uvědomí měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či s konečnou platností pozastavit zveřejnění. Společnost TJ-Legal, s.r.o. nepřebírá odpovědnost a neručí za případná rizika a škody způsobené jednáním na základě informací uvedených na svých nebo partnerských stránkách.

Zavřít
Chci vás kontaktovat

Odpovědi na vaše dotazy.

Nastavení
OK
Cookies používáme pro přizpůsobení obsahu
Google Analytics (Statistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)